Όροι και Πολιτική Ορθής Χρήσης των Υπηρεσιών μας

1. Γενικοί Όροι και ορολογία

1.1 Γενικά σε αυτό το έγγραφο ο όρος "πελάτης" ή αναφορές σε τρίτο πρόσωπο σηματοδοτούν τον εκάστοτε πελάτη που λαμβάνει την υπηρεσία, είτε υφιστάμενο είτε νέο πελάτη, και οι όροι "Πάροχος, Hostmein και αναφορά στο πρόσωπο μας ή πρώτο πρόσωπο" σηματοδοτούν την εταιρεία Hostmein IKE που εδρεύει επί της Λ. Κηφισίας 32 στο Μαρούσι στην Ελλάδα.

1.2 Οι όροι χρήσης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η HostMeIn προς τους πελάτες της.

1.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε μία νέα παραγγελία εντός 5 εργάσιμων ημερών.

1.4 Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση υπηρεσιών από τα shared hosting πακέτα μας.

1.5 Τα TLD (Top-Level domains) (ακρώνυμα ονομάτων χώρου, πχ .gr, .com, .eu κλπ) υπόκεινται στη διαχείριση άλλων οργανισμών. Για κάθε ένα ξεχωριστό Top-Level domain υπάρχουν διαφορετικοί όροι που έχουν θεσπιστεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή στην οποία και ανήκουν νομικά. Συνεπώς όταν ο πελάτης κατοχυρώνει ένα όνομα χώρου από εμάς αυτό σημαίνει πώς κατανοεί, αναγνωρίζει και αποδέχεται και τους δικούς μας όρους και αυτούς που έχουν θεσπιστεί για το συγκεκριμένο TLD από την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου TLD.

1.6 Σε περίπτωση που η υπηρεσία του πελάτη έληξε και ο πελάτης δεν ανανέωσε την συνδρομή του, δεν εξόφλησε το κόστος της συνδρομής ή ακύρωσε την υπηρεσία τότε τα αρχεία του ενδέχεται να διαγραφούν ή το domain name του να γίνει expire και να καταχωρηθεί από τρίτο.

1.7 Ο πελάτης δεσμεύεται από τους γενικούς και μη όρους που είναι αναρτημένοι εντός υποσυνδέσμου στην επίσημη ιστοσελίδα μας https://hostmein.gr όταν λαμβάνει οποιαδήποτε υπηρεσία ή πακέτο από τη Hostmein, τόσο δωρεάν ή επί πληρωμή, και αναγνωρίζει πώς οι όλοι οι όροι μας (γενικοί – παροχής υπηρεσιών κλπ) ήρθαν εις γνώσιν του, τους ανάγνωσε προσεκτικά, κατανόησε πλήρως αυτούς και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους.

1.8 Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση μερικών ή όλων των όρων χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο πελάτης κατανοεί πώς οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους της Hostmein για να λειτουργεί και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σύμφωνα με αυτούς. Ο πελάτης κατανοεί πώς οι όροι χρήσης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας μεταβάλλονται καθώς το επιβάλουν οι περιστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το internet είναι ένα άκρως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και για να είμαστε πάντα σύμφωνοι με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς πρέπει να προβαίνουμε συχνά σε αλλαγές στους όρους χρήσης Γενικούς και μη. Επίσης, συνθήκες ασφαλείας ή νέοι τεχνικοί παράγοντες επιβάλλουν αυτές τις αλλαγές. Συνεπώς, ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται πώς η αλλαγή στους όρους χρήσης δεν είναι καταχρηστική από την πλευρά της Hostmein αλλά επιβεβλημένη για την συνέχιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αυτής προς τους πελάτες της.

1.9 Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε να παρέχουμε μερικές ή όλες τις ενεργές υπηρεσίες υφιστάμενου, δίνοντας στον πελάτη περιθώριο 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα στείλουμε την πρώτη ειδοποίηση, να πάρει τα αρχεία του. Στο διάστημα αυτό θα συνεχίσουμε να του παρέχουμε κανονικά υπηρεσίες. Το ποσό για τον υπολειπόμενο χρόνο της υπηρεσίας εάν υπάρχει θα πιστωθεί στον πελάτη. Σε αυτό τον χρόνο δεν συνυπολογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος από προωθητικές ενέργειες. (πχ. 1 χρόνος + 1 μήνας δωρεάν)

1.10 Ο πελάτης με την αρχική εγγραφή του ή την πρώτη είσοδο του σε οποιοδήποτε σύστημα μας αναγνωρίζει πώς έχει διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους των υπηρεσιών μας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2. Ιδιωτικότητα

2.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό να του παρέχουμε την υπηρεσία.

2.2 Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα του πελάτη με τρίτους εκτός εάν έχουμε την συγκατάθεση του.

2.3 Θεωρούμε τα δεδομένα του πελάτη εμπιστευτικής φύσεως.

2.4 Ο πελάτης υποχρεούται να μας παρέχει πραγματικά και σωστά προσωπικά δεδομένα.

2.5 Ο πελάτης αναγνωρίζει πως πρέπει να μας κοινοποιεί τυχόν μεταβολές των στοιχείων του το συντομότερο δυνατόν.

2.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του για οποιοδήποτε σκοπό.

2.7 Πελάτες οι οποίοι δεν λαμβάνουν πλέον καμία απολύτως υπηρεσία από τη Hostmein έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πλήρη διαγραφή όλων των προσωπικών τους δεδομένων μετά την πάροδο 6 μηνών. Το αίτημα τους δεν θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που πρέπει για νομικούς λόγους να κρατηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα.

2.8 Έχουμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε όλα τα προσωπικά και ηλεκτρονικά δεδομένα του πελάτη σε περίπτωση που μας ζητηθούν από το δικηγόρο μας, αστυνομική ή άλλη αρμόδια αναγνωρισμένη από το νόμο αρχή ή φορέα, οι οποίοι έχουν νομικά το δικαίωμα να λάβουν αυτά τα δεδομένα.

2.9 Εάν ο πελάτης επιθυμεί να μεταφέρει τα δικαιώματα της υπηρεσίας-συμβολαίου του σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως. Απαραίτητα δικαιολογητικά που μπορεί να δικαιολογηθούν αλλά όχι αποκλειστικά, είναι (φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή, ΦΕΚ, σχετικό αίτημα). Διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε αυτό το αίτημα για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να είναι απαραίτητο από την Hostmein να ανακοινώσει το λόγο της μη αποδοχής.

3. Παροχή Υπηρεσιών

3.1 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον πελάτη είναι αυτές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία και την ώρα που παραγγέλθηκαν από τον πελάτη μέσα από την ιστοσελίδα μας, εκτός αν μια ειδική προσφορά έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη εκτός ιστοσελίδας και επικοινωνηθεί με τον πελάτη με εναλλακτικό τρόπο, πχ email.

3.2 Εάν το πακέτο που είχε αγοράσει ο πελάτης καταργηθεί τότε αυτό μπορεί να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την λήξη του κύκλου πληρωμής που είχε αγοράσει ο πελάτης. Μετά την λήξη του κύκλου, εάν ο πελάτης θέλει να παραμείνει στο παλαιό του πακέτο, θα πρέπει να μας το ζητήσει εγγράφως και θα τον ενημερώσουμε θετικά ή αρνητικά πάνω σε αυτό το αίτημα.

3.3 Η παροχή μιας νέας υπηρεσίας από εμάς προς τον πελάτη υπόκειται και στην τρέχουσα διαθεσιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας. Κάτω από εξαιρετικά σπάνιες συνθήκες υπάρχει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η παράδοση μιας νέας υπηρεσίας έως και 5 εργάσιμες εξαιτίας μη διαθεσιμότητας. Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος ο πελάτης μπορεί να ζητήσει χρηματική επιστροφή και ακύρωση της παραγγελίας του.

3.4 Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε με οποιονδήποτε τρόπο την καταχώρηση ονομάτων χώρου. Η παραγγελία του πελάτη για ένα domain name μπορεί να απορριφθεί λόγω μη διαθεσιμότητας ή για άλλους λόγους που αναφέρθηκαν από το γενικό καταχωρητή ή φορέα. Οι γενικοί καταχωρητές ή φορείς πολλών TLD έχουν ειδικούς όρους σε πολλές περιπτώσεις. Ως εκ τούτου ευθύνη ή εγγύηση δεν υφίσταται προς την Hostmein για όσα ονόματα χώρου απορρίπτονται από των υπεύθυνο φορέα του TLD.

3.5 Εγγυόμαστε στον πελάτη την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που του παρέχουμε κατά το 99% του συνολικού χρόνου υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση (12 μήνες) ασχέτως του πόσο διάστημα είναι ενεργός κατά το τρέχον έτος στην υπηρεσία ο πελάτης. Στο 99% του χρόνου δεν συνυπολογίζονται ειδικές περιστάσεις ανωτέρας βίας ή μη και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα των δεδομένων ή του δικτύου. Τέτοιες περιστάσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, φυσικές καταστροφές, ηλεκτρονικές επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, απεργίες, αστοχία υλικού, προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση, προβλήματα που προκαλούνται από τρίτους στην δρομολόγηση του internet, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος κλπ.

3.6 Παρέχουμε διαπιστευτήρια στον πελάτη, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και / ή άλλα στοιχεία για να μπορεί να ταυτοποιηθεί από τα συστήματα μας. Αυτές οι πληροφορίες είναι άκρως εμπιστευτικές και απαγορεύεται να παραχωρούνται σε τρίτους. Ο πελάτης πρέπει επίσης να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τις εν λόγω πληροφορίες και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών. Σε περίπτωση έστω και υποψίας από την πλευρά του πελάτη πώς οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν διαρρεύσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας άμεσα για να προβούμε σε αλλαγή αυτών των στοιχείων για λόγους ασφαλείας.

3.7 Αν ο πελάτης έχει χάσει ή ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης του και δεν μπορεί να τους ανακτήσει μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος τότε, ο πελάτης πρέπει να στείλει email με την ταυτότητα ή το διαβατήριο του, την σφραγίδα της εταιρείας, ΦΕΚ, υπογραφή και το αίτημα του.

3.8 Η Hostmein διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει της ηλεκτρονικές διευθύνσεις (IP Addresses) στις οποίες φιλοξενεί τον πελάτη ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

3.9 Ο πελάτης που λαμβάνει υπηρεσίες Unmanaged server είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση του server του.

3.10 Ο πελάτης που αγοράζει υπηρεσίες Managed server δεν θα πρέπει να προβαίνει σε αλλαγές στην παραμετροποίηση του server του. Εάν αλλάξει χωρίς την δική μας άδεια παραμέτρους, εγκαταστήσει λογισμικό ή προβεί σε οποιαδήποτε διαχειριστική ενέργεια στο server του τότε χάνει την managed υπηρεσία από εμάς και δεν θα υπάρχει από εμάς καμία εγγύηση σωστής λειτουργίας του server που παρέχουμε στον πελάτη.

3.11 Η παρεχόμενη Τεχνική Υποστήριξη διαφέρει ανά υπηρεσία. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή τους όρους του πακέτου υποστήριξης για το συμβόλαιο υποστήριξης που έχει αγοράσει ή περιλαμβάνει η υπηρεσία.

3.12 Επαναφορά από αντίγραφα ασφαλείας γίνεται δωρεάν έως μία φορά ανά μήνα. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να του επαναφέρουμε backup περισσότερες από μια φορά θα υπάρχει χρέωση στον πελάτη 29 ευρώ συν ΦΠΑ ανά επαναφορά.

3.13 Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της παρεχόμενης υπηρεσίας ο πελάτης είναι υπεύθυνος να κρατάει αντίγραφα ασφαλείας (backup) των δεδομένων του εκτός των υποδομών μας (offsite) και σε περίπτωση που τα δεδομένα του χαθούν δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

3.14 Οι πελάτες που έχουν υπηρεσίες managed ή unmanaged server δικαιούνται μία δωρεάν εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος κάθε 60 ημερολογιακές ημέρες.

3.15 Ο πελάτης θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε κατάχρηση προκύψει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια που του έχουν δοθεί. Εάν τρίτοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό πρόσβασης ή διαπιστευτήρια του πελάτη και προκύψουν τέλη χρήσης ή/και ζημίες τότε ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για αυτά και την αποζημίωση αυτών στην HostMeIn ή προς τρίτους.

3.16 Οι φυσικοί ή εικονικοί διακομιστές (physical or virtual servers) που φέρουν την ένδειξη managed, λαμβάνουν από εμάς δωρεάν α. αρχική εγκατάσταση, β. έλεγχος καλής λειτουργίας του διακομιστή (monitoring), γ. υποστήριξη (έλεγχος και εφαρμογή αναβαθμίσεων του server) δ. έως 2 ώρες δωρεάν επιπλέον IT τεχνικής υποστήριξης για θέματα που προκαλούνται από ενέργειες ή κώδικα του πελάτη και έχουν σχέση με την καλή και ορθή λειτουργία του server όπως καθάρισμα και έλεγχο του server εξαιτίας hacked sites, delist από μαύρες λίστες email (blacklists), αλλαγή ρυθμίσεων php κλπ.

3.17 Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει και να λάβει τεχνική υποστήριξη μέσω του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων μέσα από την περιοχή πελατών στην επίσημη ιστοσελίδα μας https://hostmein.gr. Το σύστημα αυτό λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο με διαθεσιμότητα 99% σε ετήσια βάση εκτός περίπτωσης βλάβης. Συμπληρωματικά ο πελάτης μπορεί και να καλεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο που λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα πλην επίσημων πολιτικών και θρησκευτικών αργιών. Τα αιτήματα αυτά απαιτούνται χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιλύονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός 8 ωρών. Τα αιτήματα αυτά εξυπηρετούνται με προτεραιότητα με βάση την σοβαρότητα και τον όγκο τους κατά την διακριτική ευχέρεια της Hostmein.

4. Ευθύνη

4.1 Για άμεσες ή έμμεσες θετικές ή αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη λόγω τεχνικών προβλημάτων και διαταραχών στο Διαδίκτυο που δεν είναι στη σφαίρα επιρροής της εταιρείας και μπορεί να υποστεί ο πελάτης, δεν αναλαμβάνουμε - φέρουμε καμία ευθύνη.

4.2 Για άμεσες ή έμμεσες θετικές ή αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη η εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο σε περιπτώσεις που ο πελάτης αποδείξει πως έγιναν από την εταιρεία εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση έως και το 100% του τελευταίου κύκλου χρέωσης του.

5. Νομικά

5.1 Η Hostmein εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32, Μαρούσι Αττικής, 15125, Ελλάδα. Οποιοδήποτε επίσημο μη ηλεκτρονικό έγγραφο θα πρέπει να επιδίδεται στην έδρα μας.

5.2 Αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε νομική διαφορά είναι τα δικαστήρια της Αθήνας ασχέτως με το που εδρεύει ο πελάτης.

5.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε νομική δράση σε δικαστήριο στην χώρα που εδρεύει ο πελάτης, εάν ο πελάτης βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

5.4 Σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει παραβεί το νόμο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνεί να μας απαλλάξει από οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων. Επίσης ο πελάτης συμφωνεί να μας απαλλάξει από τα δικαστικά και άλλα υπερασπιστικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

6. Πολιτική μεταπώλησης

6.1 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μεταπωλεί σε τρίτους τα συμβατικά δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών που του έχουν παρασχεθεί από εμάς. Ωστόσο, ο πελάτης παραμένει ο μοναδικός ανάδοχος. Ο πελάτης δεσμεύεται με όλους τους όρους της σύμβασης, που προκύπτουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και από τα έντυπα παραγγελίας. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει τους πελάτες του να συμμορφώνονται με τους όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.

6.2 Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις συμβατικές παραβιάσεις από τρίτους καθώς και την οικονομική αποζημίωση μας σε περίπτωση ζημιών από παραβιάσεις τρίτων.

7. Τιμολογιακή πολιτική & Ακύρωση υπηρεσιών

7.1 Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι της μορφής προπληρωμής.

7.2 Εάν ο πελάτης δεν πληρώσει την προκαθορισμένη ημερομηνία έχουμε το δικαίωμα να παγώσουμε τις υπηρεσίες του και μετά το πέρας 10 ημερών να διαγράψουμε όλα τα αρχεία του από τα συστήματα μας.

7.3 Ο πελάτης θα λαμβάνει το τιμολόγιο-απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε μορφή PDF στο e-mail του εάν δεν επιθυμεί να παραλάβει εκτυπωμένο το παραστατικό από τα γραφεία μας. Το e-mail της ανωτέρω αποστολής, καθώς και τα στοιχεία τιμολόγησης, πρέπει να είναι καταχωρημένα στην καρτέλα του πελάτη, στο σύστημα/ιστοσελίδα της Hostmein (www.hostmein.gr).

7.4 Εάν ο πελάτης επιθυμεί να παραλάβει ταχυδρομικά το παραστατικό στον χώρο του. Τότε θα επιβαρύνεται με 4 ευρώ + ΦΠΑ ως έξοδα αποστολής.

7.5 Ο χρόνος παροχής της/των υπηρεσίας/ων που παρέχουμε στον πελάτη είναι αορίστου χρόνου εφόσον δεν έχει οριστεί διαφορετικά.

7.6 Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την/τις υπηρεσία/ες που λαμβάνει από εμάς οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον είναι αορίστου χρόνου αλλά δεν δικαιούται αποζημίωση στην περίπτωση που υπάρχει υπολειπόμενος χρόνος για την χρήση της υπηρεσίας. Εφόσον επιθυμεί άμεση ακύρωση πριν την λήξη τις υπηρεσίας τότε το υπολειπόμενο ποσό θα μετατρέπεται σε πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του πελάτη για να το αξιοποιήσει κατ επιθυμία του.

7.7 O πελάτης μπορεί να προεξοφλήσει την υπηρεσία του με μετρητά στην έδρα της εταιρείας μας έως του ποσού που επιτρέπει η νομοθεσία, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, μέσω paypal ή μέσω πληρωμής με πιστωτική-χρεωστική κάρτα.

7.8 Εφόσον ο πελάτης παραβιάσει κάποιον από τους όρους χρήσης μας έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την υπηρεσία του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς χρηματική αποζημίωση.

7.9 Ο πελάτης δεν δικαιούται να ζητήσει την παράδοση λογισμικού, πηγαίου κώδικα ή άλλων ηλεκτρονικών αρχείων της ιστοσελίδας του εφόσον δεν έχει εξοφλήσει το συμφωνηθέν τίμημα εξολοκλήρου. Η παράδοση της όποιας ιστοσελίδας ή άλλου λογισμικού, θα γίνεται κατόπιν εξόφλησης του υπολοίπου του πελάτη.

8. Πολιτική ορθής χρήσης

8.1 Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει ή διανέμει μέσω των συστημάτων μας υλικό το οποίο προστατεύεται άπω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την πρότερη έγγραφη επίσημη συναίνεση του πνευματικού ιδιοκτήτη αυτών των έργων.

8.2 Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει ή διανέμει μέσω των συστημάτων μας υλικό το οποίο είναι παράνομο με βάση την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

8.3 Πορνογραφικό υλικό μπορεί να φιλοξενηθεί στα συστήματα μας ή διανεμηθεί από αυτά μόνο και εφόσον ο πελάτης αποδείξει πώς το υλικό αυτό είναι νόμιμο. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε για οποιοδήποτε λόγο ένα τέτοιο αίτημα χωρίς να κοινοποιήσουμε στον πελάτη τους λόγους της απόρριψης.

8.4 Η αποστολή Spam, phising ή άλλων παράνομων ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλληλογραφίας από τον πελάτη απαγορεύεται.

8.5 Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί λίστες αλληλογραφίας (mailing lists) εφόσον σε αυτές οι χρήστες έχουν εγγραφεί με την μέθοδο του double opt in.

8.6 Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον πελάτη σε τρίτους όταν αυτοί έχουν ζητήσει να μην του αποστέλνονται πλέον e-mails απαγορεύεται. Ο πελάτης οφείλει στις μαζικές αλληλογραφίες που αποστέλνει να έχει ειδικό σύνδεσμο για να μπορεί ο τελικός παραλήπτης να διαγραφεί από την λίστα (unsubscribe link).

8.7 Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με απόκρυψη της πραγματικής ή με χρήση ψεύτικης ηλεκτρονικής ταυτότητας απαγορεύεται.

8.8 Δεν επιτρέπεται στον πελάτη η αποστολή άνω των 200 μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ανά ώρα ανά domain name. Το μέγιστο ημερήσιο όριο αποστολής είναι 600 email ανά domain name.

8.9 Απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων, πόρων ή του δικτύου μας από τον πελάτη με σκοπό να βλάψει κάποιο άλλο άτομο ή υπολογιστικό σύστημα, αλλά ούτε και η χρήση των παραπάνω με σκοπό ο πελάτης να προβαίνει σε αναζητήσεις με σκοπό να βρει αδυναμίες σε άλλα ή στα δικά μας υπολογιστικά συστήματα (port scanning, vulnerability scanning κλπ).

8.10 Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει ή διανέμει μέσω των συστημάτων μας υλικό το οποίο μπορεί να είναι προσβλητικό ή επιβλαβές σε άλλα άτομα, ομάδες ατόμων, μειονότητες, ή τρίτους.

8.11 Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία περιεχομένου το οποίο μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση, αξιοπιστία ή ασφάλεια των συστημάτων μας.

8.12 Ο πελάτης είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που τρίτοι προβούν σε παραβάσεις χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του, άλλα διαπιστευτήρια του ή αδυναμίες που υπάρχουν στον κώδικα που φιλοξενεί στα συστήματα μας.

8.13 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή απόκρυψη από τον πελάτη της διεύθυνσης MAC ή IP μέσω των υπηρεσιών που λαμβάνει από εμάς χωρίς την δική μας πρότερη εξουσιοδότηση.

8.14 Δεν επιτρέπεται ή χρήση προγραμμάτων διαμοιρασμού. (πχ. eDonkey, torrents κλπ)

8.16 Τα όρια ασφαλείας του shared και reseller hosting ανά domain name, ανεξαρτήτως πακέτου είναι κατά μέγιστο τα ακόλουθα: Μέγιστο μέγεθος βάσης mysql 300 Mbyte, μέγιστος χώρος στο δίσκο ανά mailbox 250Mbyte, μέγιστος αριθμός email λογαριασμών 100, μέγιστη χρήση δίσκου συνολικά από ένα domain 10GB, μέγιστη χρήση μνήμης από την PHP 128Mbyte, μέγιστη χρήση μνήμης συνολικά 384Mbyte, μέγιστη συνεχόμενη συνολική χρήση CPU 10% για έως 30 δευτερόλεπτα, μέγιστοι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι χρήστες 5.

8.17 Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το λογαριασμό του shared ή reseller hosting ως backup για φωτογραφίες βίντεο ή άλλα multimedia αρχεία που δεν έχουν σχέση με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

8.18 Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί στο λογαριασμό του shared ή reseller hosting cron-tab που τρέχει συχνότερα από 1 φορά κάθε 30λεπτά.

8.19 Η μη συμμόρφωση με την Πολιτική Ορθής Χρήσης θα οδηγήσει χωρίς καμία προειδοποίηση σε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή των λογαριασμών του πελάτη, περιορισμό της πρόσβασης του πελάτη στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που του παρέχουμε ή/και πρόσβαση στα αρχεία του. Τα δεδομένα του πελάτη θα κρατηθούν από εμάς ως αποδεικτικά στοιχεία εάν το κρίνουμε απαραίτητο. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να δώσουμε στον πελάτη εκ νέου πρόσβαση στα αρχεία του και μπορούμε και να προβούμε σε μερική ή πλήρη διαγραφή αυτών χωρίς καμία προειδοποίηση εάν το κρίνουμε απαραίτητο.

9. Πολιτική χρήσης λογισμικού

9.1 Η Hostmein δημιουργεί ή διανέμει λογισμικό τρίτων, διαφόρων τύπων για χρήση όπως αυτή περιγράφεται στο site (π.χ modules για cms όπως το cs-cart, plugins για servers, λειτουργικά συστήματα κλπ).

9.2 To λογισμικό ενδέχεται να είναι κλειδωμένο.

9.3 Ο πηγαίος κώδικας (source code) του λογισμικού σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται στον πελάτη.

9.4 Εάν ο πελάτης έχει πρόσβαση στο source code ή σε μέρους αυτού δεν έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει ή να το δώσει σε τρίτους ή να το δημοσιοποιήσει χωρίς την έγγραφη άδεια της Hostmein.

9.5 Το λογισμικό παρέχεται σε μορφή χρήσης, ως παροχή υπηρεσία ορισμένου ή αορίστου χρόνου, και όχι ιδιοκτησίας ανάλογα με την περιγραφή που υπάρχει στο site μας για το εκάστοτε λογισμικό.

9.6 Όλα τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στον Πνευματικό δημιουργό του λογισμικού και σε καμία περίπτωση ο πελάτης όταν αγοράζει τα δικαιώματα χρήσης για ορισμένο ή αόριστο χρόνο του λογισμικού δεν αγοράζει τα πνευματικά δικαιώματα αυτού.

9.7 Ο πελάτης δέχεται πώς δεν θα χρησιμοποιήσει το λογισμικό με σκοπό να βλάψει τρίτους. Σε περίπτωση που το πράξει με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιώντας το λογισμικό που του παρέχουμε τότε είναι αποκλειστικά υπεύθυνος καθώς και για τις όποιες αξιώσεις τρίτων και αποδέχεται να μας απαλλάξει πλήρως από τις απαιτήσεις αυτών καθώς και από τυχόν δικαστικά έξοδα που προκύψουν.

9.8 Το λογισμικό ενδέχεται να παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας, εφόσον όμως αυτό φιλοξενείται στο δίκτυο μας.

9.9 Σε περίπτωση που το λογισμικό είναι ενσωματωμένο (integrated) σε ένα τρίτο λογισμικό όπως για παράδειγμα την δημοφιλή e-commerce πλατφόρμα cs-cart, τότε ο πελάτης πριν κάνει update το CMS του θα πρέπει να μας συμβουλευτεί και να ελέγξει εάν το λογισμικό είναι συμβατό με την νεότερη έκδοση που θέλει να εγκαταστήσει - αναβαθμίσει.

9.10 Σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας του λογισμικού όπως αυτό περιγράφεται στο site, επιστροφή χρημάτων για το παρεχόμενο λογισμικό υφίσταται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας ο πελάτης θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι βλάβη του λογισμικού και όχι της υποδομής του ή του δικού του software με το οποίο γίνεται embed το δικό μας.

9.11 Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί η Hostmein να ελέγξει τυχόν προβλήματα με το λογισμικό η ασυμβατότητες τότε θα πρέπει να μας παρέχει προσωρινά στοιχεία πρόσβασης όπως για παράδειγμα FTP credentials, πρόσβαση στο control panel ή ότι άλλο απαιτηθεί. Η χρέωση για αυτές τις εργασίες είναι 50€ / ώρα + ΦΠΑ με ελάχιστη χρέωση την μία ώρα. Σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται στο λογισμικό μας και όχι στην υποδομή ή στον κώδικα του πελάτη τότε αυτό το ποσό θα επιστρέφεται ή δεν θα χρεώνεται στον πελάτη.

Ερωτήσεις / Παράπονα

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τους όρους μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στο info@hostmein.gr.

Η τελευταία ενημέρωση των παραπάνω όρων πραγματοποιήθηκε στις 28-01-2016.